Edid

 • M-am hotărât! Ce fac mai departe?
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
 • Află mai multe...
 • ID-IFR, o formă flexibilă de educaţie.
Moodle

Platforma e.Learning

Acceseaza rapid toate cursurile online prin platforma de e.Learning. E simplu.


Aţi uitat parola?

Tutori-consilieri IFR 2013-2014

Lista Tutorilor-Consilieri IFR – Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane / IFR – anul univ. 2013-2014

Programul de consultații al tutorilor-consilieri FSSU IFR - anul universitar 2013/2014 - semestrul I

Tutorele-consilier IFR este cadrul didactic care îndrumă studentul pe parcursul unui program de instruire. Îndrumarea se realizează individualizat şi în grup, prin întâlniri directe, programate/anunţate (de ex., Consultaţii săptămânale, întâlniri faţă-în-faţă organizate în Campusul Universităţii, cum sunt cele pentru semnarea contractelor de şcolarizare/studii şi altele, similare) şi prin forumuri de discuţii organizate în acest scop pe platforma virtuală a DIDIFR de la adresa http://distance.iduoradea.ro, şi constă în consilierea studenţilor IFR conform Fişei de post a tutorelui-consilier IFR.

Activitatea tutorelui-consilier la IFR este centrată pe nevoile studentului IFR, plasându-l în centrul procesului de învăţământ.

Tutorele-consilier IFR este desemnat pentru sprijin instituţional, la programele de studiu la IFR (un tutore-consilier poate tutora maxim 3 formaţiuni de studiu), din cadrul Universităţii din Oradea.

În tabelul de mai jos puteţi găsi cadrele didactice care tutorează şi consiliază fiecare grupă de studenţi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR) la programul de studii PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR (PIPP) aferent Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane din cadrul Universităţii din Oradea.

Pentru a vă găsi tutorele-consilier, vă rugăm să căutaţi după anul de studiu în care sunteţi înmatriculat şi apoi, după grupa de care aparţineţi.

 

Nr.

crt.

Anul de studiu la care desfăşoară activităţi de tutorat-consiliere, specializarea (programul de studii)/ Grupa

Gradul didactic, numele şi prenumele cadrului didactic tutore-consilier IFR

Facultatea şi Departamentul de care apaţine cadrul didactic tutore-consilier IFR

Adresa de e-mail şi CV-ul cadrului didactic tutore-consilier IFR

1.

I- PIPP IFR / gr. 1, 2

Lect.univ. Dr.

ERDELI Ionuţ-Gabriel

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

2.

II - PIPP IFR / gr. 1, 2

Lect.univ. Dr.

LAURIAN Simona

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

3.

III - PIPP IFR / gr. 1, 2

Prep.univ. Drd.

RĂCĂŞAN Raluca

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Ştiinţe ale educaţiei – pagina web: http://www.socioumane.ro/

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Fiecare program de studii organizat la ID/IFR în Universitatea din Oradea dispune de un tutore-consilier, ce are următoarele atribuţii principale, detaliate în Fişa de post, astfel:

 1. Cunoaşte, respectă şi aplică prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al DIDIFR, ale Planului operaţional anual şi ale standardelor, indicatorilor de performanţă şi metodologiei elaborată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), cu privire la programele de studii oferite prin ID/IFR, la nivelul de responsabilitate al postului de tutore-consilier la ID/IFR.
 2. Informează şi/sau asigură informarea curentă a studenţilor ID/IFR, cu privire la Hotărârile Senatului UO, ale CAF al FIDIFR şi ale Consiliului DIDIFR, care îi privesc direct pe studenţi.
 3. Colaborează, informează şi comunică operativ cu secretarele FIDIFR şi cu Administratorul Şef al DIDIFR, pe probleme legate de achitarea taxelor de şcolarizare de către studenţi, situaţii ale notelor studenţilor, refaceri de disciplină, date de contact ale studenţilor înmatriculaţi la forma de ID/IFR, situaţia semnării contractelor de şcolarizare/studii, comunicarea cu studenţii, înmatricularea/exmatricularea studenţilor, organizarea examenelor de admitere şi finalizare a studiilor etc.
 4. Anunţă, la începutul semestrului, zilele şi orele de consiliere săptămânală (minim 2 ore pentru întâlniri faţă-în-faţă) pe care le alocă pentru studenţii la ID/IFR, ce vor fi postate pe site-ul DIDIFR, în cadrul Orarului semestrial al tutorilor-consilieri.
 5. Oferă beneficiarilor sistemului ID/IFR informaţii detaliate privind:
  • specificitatea derulării programelor de studiu la ID/IFR, precum şi facilităţile şi activităţile specifice ID/IFR, prin minim 2 întâlniri special programate în primele 2 săptămâni a fiecărui an universitar, cu fiecare formaţiune de studiu;
  • planurile de învăţământ aferente specializării/programului de studiu; asigură informaţii generale detaliate despre conţinut, procese sau referinţe pentru studenţi (programe analitice, calendarele disciplinelor, referinţe de documentare etc.).
  • serviciile pentru studenţi, baza materială a DIDIFR şi responsabilităţile financiare ce le revin;
  • operarea cu tehnologiile ID/IFR specifice platformei e-learning, în colaborare cu Administratorul platformei e-learning al DIDIFR;
  • facilităţile şi echipamentele pentru învăţare şi evaluare prin tehnologia ID/IFR, cu sprijinul Administratorului platformei e-learning al DIDIFR, puse la dispoziţie de DIDIFR, şi orarul şi locaţiile în care acestea se pot accesa;
  • accesarea platformei e-learning, în baza numelui de utilizator şi parolei alocate de Administratorul platformei e-learning al DIDIFR şi în baza Ghidului pus la dispoziţie de către DIDIFR; în acest sens, oferă gratuit studenţilor ID/IFR, Ghidul, la întâlnirile organizate în primele 2 săptămâni din anul universitar, pe bază de semnătură.
 6. Participă la examenul de admitere pentru a oferi informaţii candidaţilor şi asistenţă la înscriere, precum şi pentru a asigura colectarea corectă şi completă a datelor candidaţilor, în fişele de înscriere completate la admitere.
 7. Asigură informarea adecvată şi corectă a studenţilor privind programele de studiu oferite si tipul de diplome obţinute la absolvire, cerinţele de înscriere si serviciile oferite, taxele de studiu si costurile suplimentare, tehnologiile educaţionale si de comunicaţii utilizate, procedeele de examinare etc.
 8. Prelucrează şi explică studenţilor ID/IFR regulamentele şi procedurile adoptate la nivelul UO care îi privesc pe studenţi în mod direct.
 9. Promovează programele de studiu ID/IFR şi susţine activităţi de informare şi de consultanţă asupra programelor oferite în forma ID/IFR, în conformitate cu strategia UO, a FIDIFR şi a DIDIFR;
 10. Respectă etica profesională, Ghidul de norme etice privind utilizare platformei virtuale a DIDIFR adoptat la nivelul UO şi Codul etic al UO
 11. Se asigură că fiecare student are un cont de e-mail activ şi funcţional şi de asemenea, un cont de utilizator al platformei e-learning;
 12. Asigură completarea şi semnarea Contractelor de şcolarizare, respectiv a Contactelor de studii anuale, după caz, pentru fiecare formaţiune de studiu de care răspunde, şi răspunde de predarea acestora, pe bază de adresă de înaintare, cu opis şi biblioraft, către secretarele FIDIFR care au în gestiune formaţiunea de studiu respectivă.
 13. Asigură colectarea/actualizarea corectă şi completă a datelor de contact ale tuturor studenţilor ID/IFR din cadrul programelor de studiu la care este tutore-consilier, precum şi predarea acestora, Administratorului Şef al DIDIFR şi secretarelor FIDIFR, prin postarea listei aferente pe platforma e-learning, în cadrul Forumului/ Forumurilor de comunicare cu studenţii pe probleme de secretariat, cel târziu până la sfârşitul celei de-a doua săptămâni de la începutul anului universitar.
 14. Asigură interfaţa între studenţi, resursele de învăţământ şi coordonatorul de disciplină/tutorele-instrucţional, prin comunicare cu studenţii cu privire la programele de studiu.
 15. Asigură diseminarea către studenţii ID/IFR, a informaţiilor legate de Carta Universităţii, Regulamentele după care se desfăşoară activitatea pe componenta ID/IFR, Regulamentul privind Sistemul de Credite Transferabile, Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi a altor regulamente, proceduri şi reglementări în vigoare, de interes pentru studenţii ID/IFR; asigură informarea studenţilor ID/IFR cu privire la adresele internet la care pot găsi toate aceste informaţii şi de asemenea, asigură postarea celor mai relevante astfel de informaţii, pe Forumurile de ştiri de la secţiunea Comunicare de care este responsabil în calitate de tutore-consilier, create de către DIDIFR pe platforma e-learning.
 16. Atrage atenţia studenţilor de la ID/IFR asupra respectării termenelor de plată a taxelor şi a termenelor de semnare a contractelor de studii/şcolarizare..
 17. Asigură diseminarea informaţiilor legate de planul de învăţământ al programului coordonat şi se ocupă de strângerea opţiunilor pentru anul următor (discipline opţionale, facultative, limbile străine, nivelul de studiu-avansat/începător) cu cel puţin 2 săptămâni înainte de sesiune şi depune situaţia la RCID/RCIFR, care informează Administratorul şef al DIDIFR pentru elaborarea comenzilor de materiale didactice.
 18. Identifică şi informează în mod operativ DIDIFR, cu privire la necesităţile de învăţare sau dezvoltare personală ale unui cursant sau ale unei serii de cursanţi.
 19. Consiliează studenţii pe probleme diverse, altele decât tutorarea în cadrul unei anumite discipline de studiu.
 20. Discută cu fiecare student care depune cerere de retragere şi identifică motivele deciziei de retragere de la Universitatea din Oradea.
 21. Consiliază studenţii asupra învăţării la ID/IFR: folosirea resurselor dedicate acestei forme de învăţământ, a site-ului DIDIFR, secretariatului virtual, platformei e-learning, CRIDIFR etc.
 22. Identifică şi raportează în scris problemele de neconformităţi legate de organizarea şi administrarea procesului didactic (orar defectuos, probleme cu informaţiile pe site-ul Departamentului, avizier etc.), anunţând DIDIFR asupra non-conformităţilor şi nemulţumirilor studenţilor.
 23. Raporteză în scris, pe suport hârtie, la RCID/RCIFR şi la DIDIFR, precum şi în format electronic, pe Forumurile de comunicare cu studenţii pe care le gestionează pe platforma e-learning, în calitate de tutore-consilier, lunar, asupra activităţii tutoriale de consiliere desfăşurate.
 24. Participă la şedinţele organizate de către Directorul DIDIFR şi/sau de către RCID/RCIFR, la care sunt convocaţi.
 25. Asigură pregătirea şi realizarea activităţilor prevăzute în Calendarul anual al activităţilor DIDIFR, pentru care este responsabilizat.
 26. Participă la activităţile de instruire organizate de către DIDIFR privind utilizarea TIC la ID/IFR şi se formează continuu în tehnologia ID/IFR. Are obligaţia participării periodice la programele de pregătire în domeniul tehnicilor ID/IFR organizate în universitate sau de către alte instituţii.
 27. Sprijină DIDIFR în realizarea şi actualizarea Ghidului studentului ID/IFR şi în dezvoltarea unei culturi a calităţii.

 

 

http://akun-pro-thailand-sg2.sabra.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/https://akunpro-kamboja.ilovestvincent.com/products/akun-pro-kambojahttps://slot-hoki.dermablend.com/https://slot-hoki.dermablend.com/products/slot-hokihttps://maxwin-gacor.dermablend.com/https://maxwin-gacor.dermablend.com/products/maxwin-gacorhttp://akunjp-thailand.walesbonner.net/http://akunjp-thailand.walesbonner.net/products/akun-pro-thailand/https://slot-demo-pg.dermablend.com/products/slot-demo-pghttps://slot-demo-pg.dermablend.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/http://slot-demo-rupiah-asli.lilys.com/products/slot-demo-rupiah/https://kakek-zeus.dermablend.com/products/slot-olympushttps://kakek-zeus.dermablend.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/http://mahjong-ways2-demo.lilys.com/products/slot-demo-pghttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/products/slot-demo-pragmatichttp://pragmatic-demoslot.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/http://slot-demoxrupiah.lilys.com/products/demo-slot-rupiahhttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slot-deposit-pulsa-sg.lilys.com/http://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://slot-gacor-maxwin-sg.lilys.com/http://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/products/slot-pulsahttp://slot-deposit-pulsa1.lilys.com/https://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/products/slot-deposit-pulsahttps://sl0t-deposit-pulsa.electriccalifornia.com/http://info-rtp-live.lilys.com/http://info-rtp-live.lilys.com/products/rtp-livehttps://akun-jp-server-thailand.electriccalifornia.com/https://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/products/akun-slot-pragmatichttps://starlight-princess-slot.electriccalifornia.com/http://slot-gacor-thailands.lilys.com/http://slot777-pulsa.lilys.com/products/slot-deposit-pulsahttp://slotgac0r4d.lilys.com/http://sugar-rush-slot.lilys.com/https://mpo.slot-gacor.sabra.com/https://slot4dterbaru.sabra.com/https://akunpro.sabra.com/https://slotdepo5k.dermablend.com/https://direct-web.alterbridge.com/https://direct-web.alterbridge.com/products/directwebslothttp://slotserverlu4r.lilys.com/http://zeus-slotgacor.lilys.com/http://slot-gacorgampang-menang.lilys.com/https://pgslots.ahlemeyewear.com/products/pg-slot/https://pgslots.ahlemeyewear.com/http://sl0tgac0r-777.lilys.com/https://gacor-terpercaya.morrisonhotelgallery.com/http://slot-wallet.lilys.com/products/slot-wallethttp://slotkamboj4.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/http://gacor-malam.ini.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/http://situs-gacor-maxwin.lilys.com/products/maxwin-slot/https://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/https://akun-pro-thailandd.ilovestvincent.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-luar-neger1.morrisonhotelgallery.com/products/slot-luar-negerihttp://agenbola-gacor.lilys.com/products/agenbola-gacor/http://agenbola-gacor.lilys.com/http://sl0t-gacor777.lilys.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor777.lilys.com/https://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/products/slot-depo-10khttps://slotdepo-min10k.matthewwilliamson.com/http://slot88.jp.lilys.com/products/slot88http://slot88.jp.lilys.com/http://sl0t-dep0sit-pulsa.lilys.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/https://idnsl0t.morrisonhotelgallery.com/products/idnslothttp://server-thailand-sl0t.lilys.com/http://sl0t-d4na.lilys.com/http://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/products/sweet-bonanzahttp://demo-sweetbonanza-pragmatic.lilys.com/https://slot-gacor-2023.sabra.com/http://sl0t-thailand-777.lilys.com/http://pulsaxxxxx.lilys.com/https://ufabet168.stillspirits.com/https://ufabet168.stillspirits.com/products/ufabet168http://ufabet168.rememberingalife.com/https://pg-slot.stillspirits.com/http://sl0t-maxwin.ihsm.lilys.com/http://slot-dana-slot.lilys.com/products/slot-danahttp://slot-dana-slot.lilys.com/http://slot-hoki-ovo.lilys.com/products/slot-ovo-hokihttp://slot-hoki-ovo.lilys.com/http://hoki-banget.lilys.com/products/hoki-slothttp://hoki-banget.lilys.com/http://kakek-zeus-slot-x500.lilys.com/http://kakek-zeus-demo.lilys.com/products/zeus-slothttp://kakek-zeus-demo.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/http://situs-akun-pro.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://banyak-berdoa.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pro-thailand-server-luar.lilys.com/http://slot-depositdana.lilys.com/http://maxwinslotgacor.lilys.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/products/slot-gacorhttp://ufabet.lilys.com/products/ufabethttp://ufabet.lilys.com/http://ufabet.rememberingalife.com/http://slotgacormalamini.wr-tinggi.lilys.com/http://maxwin0slot.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin0slot.lilys.com/http://gampang-menang.lilys.com/http://gacor-2023.walesbonner.net/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/http://sl0tgacor-gampangmenang.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://nexusslot.lilys.com/http://nexusslot.lilys.com/products/nexus-slothttp://slot-dana-nexus.lilys.com/http://slot-dana-nexus.lilys.com/products/slot-deposit-danahttp://sl0tgacor777.lilys.com/http://data-sdy1.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/http://slotgacorrrrrrr.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://gamers-ganteng-idaman.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://demo-slot-rupiah.lilys.com/products/slot-demohttps://slots.stoelzle-lausitz.com/https://slots.beziergames.com/https://slot-gampangmenang.matthewwilliamson.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/http://slot777-linkmaxwin.lilys.com/products/slot777http://slot.gacor-88.lilys.com/http://slot.gacor-88.lilys.com/products/slot-gacor-88http://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-server-luarhttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/products/slot-luar-negerihttp://slotluarnegeri.walesbonner.net/http://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/products/slot-4dhttp://slot-deposit-pulsa4.walesbonner.net/http://super-gacor-server-thailand-slot.lilys.com/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://slot-gac0r-2023.lilys.com/http://akun-pr0-thailand1.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttp://akun-pr0-thailand1.lilys.com/http://pro-kamboja-asli.lilys.com/products/akun-pro-kambojahttp://pro-kamboja-asli.lilys.com/http://foreign-slot.lilys.com/products/slot-luar-negerihttp://slot88-jp.lilys.com/products/slot88/http://slot88-jp.lilys.comhttp://akun-pr0-platinum.lilys.com/products/akun-pro-platinumhttps://akun-pr0-platinum.lilys.com/http://depo10k-slot.walesbonner.net/http://depo10k-slot.walesbonner.net/products/slot-depo-10khttps://sl0t88.bambinomio.com/https://sl0t88.bambinomio.com/products/slot88http://thailand-pro-account.lilys.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.bambinomio.com/https://pgslot.buffalogardens.com/https://pgslot.buffalogardens.com/products/pgslothttp://abroad-server-slot.lilys.com/products/slot-server-luarhttps://idn-slot.merchmadeeasy.com/https://idn-slot.merchmadeeasy.com/products/idnslothttps://slot88-2023.sammcknight.com/https://slot88-2023.sammcknight.com/products/slot88https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/products/slot-thailand/https://sl0t-thailand.merchmadeeasy.com/https://slot-gacor-malam-ini.sammcknight.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://sloter-luar-negeri.merchmadeeasy.com/http://slot-maxwin-maks.lilys.com/products/slot-maxwinhttp://maxwin-slot.sammcknight.com/products/maxwin-slothttps://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/https://slot-thailand1.ahlemeyewear.com/products/slot-thailand/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/https://akun-thailand-pro.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttp://slot-gacor-2023jp.lilys.com/http://slot-gacor-2023jp.lilys.com/products/slot-gacor-2023http://slot-dana.sammcknight.com/products/slot-danahttps://pgslot.rememberingalife.com/https://pgslot.rememberingalife.com/products/pgslothttp://slot-demo-akun.lilys.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/http://slot.gacor88.sammcknight.com/products/slot-gacor-88https://akun-pro-thailand.alterbridge.com/products/akun-pro-thailandhttps://akun-pro-thailand.alterbridge.com/https://slot77-pulsa.buffalogardens.com/products/slot777http://sg88.lilys.com/http://sg88.lilys.com/products/garansi-kekalahan-100http://slot-n-rtp.lilys.com/http://slot-n-rtp.lilys.com/products/slot-gacor-2023/http://tonight-steady-slot.lilys.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://depo25bonus25.crankbrothers.com/http://depo25bonus25.crankbrothers.com/products/depo-25-bonus-25http://slotgacor-malam-ini.sammcknight.com/http://slotgacor-gampang-menang.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/http://slot-gacor.777.sammcknight.com/products/slot-gacor-777https://bk8.stoelzle-lausitz.com/http://slot-gacor-easytowin.lilys.com/products/slot-gacor-gampang-menanghttp://steady-slot-maxwin.lilys.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/http://slotdepo5k.sammcknight.com/products/slot-depo-5khttp://slotgacor2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023https://slot-gacor-luar.ladelle.com/https://slot-gacor2023.ahlemeyewear.com/http://slot-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttps://nasiangkasa.com/amp/slothoki/hokislot.htmlhttps://slot-luar-server.alterbridge.com/products/slot-luar-negeri/https://slot-luar-server.alterbridge.com/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/products/slot-gacor-malam-ini/http://slot-malam-ini-gacor.rememberingalife.com/http://akun-pro-thailand.sammcknight.com/products/akun-pro-thailandhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.comhttps://slot-demo-rupiah.alterbridge.com/products/slot-demo-rupiahhttp://agen5000.walesbonner.net/http://agen5000.walesbonner.net/products/deposit-slot5000/http://depo25-25.sammcknight.com/http://depo25-25.sammcknight.com/products/depo-25-bonus-25https://slot-gampang-maxwin.santambroeus.com/http://slotdeposit-5000.oenling.com/https://slot-server-thailand.soarrunning.com/http://slotgacor2023.oenling.com/http://slotgacor2023.oenling.com/products/slot-gacor-2023https://slotdeposit-qris.crankbrothers.com/http://idn-slot-idnslot.walesbonner.net/http://slotgopay-resmi.oenling.com/http://situs-tot0.walesbonner.net/products/situs-toto/http://situs-tot0.walesbonner.net/http://slotgacor.88.walesbonner.net/http://slot-luar-negeri.oenling.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/https://dana-slot.enamelpinfactory.com/products/slot-danahttp://777-gacor-slot.oenling.com/https://slot-pulsa-indosat.crankbrothers.com/https://slot-thailand-4d.stillspirits.comhttps://slot-thailand-4d.stillspirits.com/products/link-slot-thailand-4dhttps://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/https://demo-slot-rupiah.enamelpinfactory.com/products/slot-demo/https://bonanza-slotgacor.crankbrothers.com/http://2023-gacor-slot.oenling.com/https://slot-gacor-tonight.santambroeus.com/https://mposlot-gacor.crankbrothers.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/http://slot-gopay5000.oenling.com/products/slot-gopayhttps://slot-depo-5k.santambroeus.com/https://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/products/akun-pro-jepanghttps://akun-pro-jepun.enamelpinfactory.com/https://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/products/idn-slothttps://idn-slot.stoelzle-lausitz.com/https://slot-bonus.santambroeus.com/http://slot-gacor-tonight.oenling.com/products/slot-gacor-malam-inihttp://slot-gacor-tonight.oenling.com/http://slotviaovo.walesbonner.net/http://sl0t-maxwin.oenling.com/products/slot-maxwinhttp://sl0t-maxwin.oenling.com/https://hoki-slot.sammcknight.com/https://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/products/maxwin-slothttps://maxwin-slot.stoelzle-lausitz.com/http://zeus-slot.oenling.com/products/zeus-slothttp://zeus-slot.oenling.com/https://slotgacor-88.santambroeus.com/https://slot-gacor777.smglobalshop.com/http://slotgacor-2023.sammcknight.com/products/slot-gacor-2023http://slotgacor-2023.sammcknight.com/https://slot-deposit-dana.santambroeus.com/https://zeus-slot.stillspirits.com/products/zeus-slothttps://zeus-slot.stillspirits.com/http://linkslot-mpo.walesbonner.net/https://slotgacor-malamini.smglobalshop.com/http://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/products/slot-depo-10khttp://slot-min-depo-10k.sammcknight.com/http://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/products/situs-slot-thailandhttp://super-gacor-server-thailand-slot.walesbonner.net/https://slot-hoki.smglobalshop.com/products/slot-hokihttps://slot-pulsa.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-malam-inihttps://slot-gacor-malam-ini.stoelzle-lausitz.com/https://slotpulsa-indosat.smglobalshop.com/products/slot-pulsahttp://777-slot-gacor.oenling.com/products/slot-gacor-777http://777-slot-gacor.oenling.com/http://akun-pro-jepang.oenling.com/products/akun-pro-jepanghttp://akun-pro-jepang.oenling.com/http://sl0t-gacor-777.oenling.com/products/slot-gacor-777http://sl0t-gacor-777.oenling.com/https://slotgacor-gampang-menang.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/https://slot-maxwin-gacor.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-maxwinhttps://akun-proplatinum.stoelzle-lausitz.com/http://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/products/slot-gacor-maxwinhttp://sl0t-gacormaxwin.lilys.com/https://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/products/slot-gacor-4dhttps://sl0t-gacor-4d.stoelzle-lausitz.com/https://akun-pro-jepang.buffalogardens.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/https://sigmaslot.stillspirits.com/products/sigmaslothttps://sigmaslot.stillspirits.com/products/situs-sigmaslothttps://slot-gacor-legal.lundhumphries.com/https://slot-luar.lundhumphries.com/https://slot-gacor-sigmaslot.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/https://slotdepo-5k.stillspirits.com/products/slot-depo-5khttps://bonanza-slot.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/https://slotgacor-88.stillspirits.com/products/slot-gacor-88https://slot.hoki.walesbonner.net/https://slot.hoki.walesbonner.net/products/slot-hokihttps://slotgopay.stillspirits.com/http://slotluarnegeri.sammcknight.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/https://pasarantogel2.smglobalshop.com/products/pasarantogel2http://slot-gacor-malam-ini-pasarantogel2.sammcknight.com/http://ecolab.khnu.km.ua/https://pasarantogel2.stillspirits.com/http://slot-luar-negeri.pt2.oenling.com/