Facilităţi I.D.:

- Concentrarea activităţilor didactice la sediul Universităţii din Oradea: activităţi tutoriale şi aplicative, evaluare / examinare, ceea ce permite costuri reduse de timp şi bani;

- Acelaşi plan de învăţământ ca la zi, diplome identice cu cele obţinute prin învăţământul de zi;

- Promovarea anilor de studiu în funcţie de numărul de credite obţinute pe baza Sistemului european de credite transferabile;

- Logistica întregului proces didactic este asigurată prin intermediul Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă;

- Asigurarea materialelor didactice (programe analitice, cursuri, culegeri de probleme, teste de evaluare-autoevaluare, etc.) pentru întreg procesul didactic pe suport clasic, electromagnetic şi pe Internet în contul taxei de şcolarizare;

- Acces la Secretariatul virtual, Biblioteca virtuală, la Centrul de Resurse al Departamentului ID; acces la Biblioteca Universităţii, laboratoare, săli de seminarii, amfiteatre, etc;

- Sprijin instrucţional şi non-instrucţional din partea unei reţele tutoriale cu cadre de specialitate pregătite în tehnologia I.D. şi a Departamentului I.D.;

- Posibilitatea de înscriere la Seminarul Pedagogic (pregătire psiho-pedagogică şi metodică în vederea ocupării unui post în învăţământ);

- Posibilitatea participării la activitatea de cercetare ştiinţifică studenţească şi la sesiunile ştiinţifice organizate în cadrul Universităţii din Oradea.

 

Metodologia specifică de instruire

 

Metodologia specifică de instruire - evaluare a studenţilor aferentă programelor de instruire ID cuprinde următoarele:

 1. Suporturi de curs (curs scris, casete audio, video, dischete, CD) şi materiale auxiliare curriculare (ghid de studiu, studii de caz, materiale de referinţă, culegeri de texte, lucrări de laborator, culegeri de probleme, teste de autoevaluare etc.), concepute după standardele specifice ID;
 2. Perioadele intensive de pregătire (două pe semestru), la sediul Universităţii. În această perioadă se desfăşoară 30% din totalul de ore prevăzute la cursurile de zi pentru cursuri, seminarii (numite activităţi tutoriale – AT) şi 100% din totalul de ore prevazute la cursurile de zi pentru laboratoare şi lucrări practice (numite activităţi aplicative – AA).

Materialele scrise sunt completate de activităţi tutoriale (AT –cel puţin 2 pe semestru – când se face curs de sinteza, seminal, precum şi discutarea temelor de control) şi activităţi aplicative (AA –laboratoare, aplicaţii practice etc.). Pachetul de cursuri necesar fiecărui semestru sau an de studiu este distribuit studenţilor în timp util. Notele de curs, caietele de seminar, culegeri de texte de referinţă, bibliografii, cărţi recomandate ca referinţă, teste de evaluare - autoevaluare sunt însoţite de materiale auxiliare – Ghiduri de studiu pe discipline – unde este cazul –Regulamentul de funcţionare a învăţământului la distanţă în Universitatea din Oradea, Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în Universitatea din Oradea şi Ghidul pentru studentul I.D.

 

Facultăţile în colaborare cu Departamentul ID asigură baza materială (săli de curs, laboratoare etc.) pe toată durata perioadei de pregătire.

 1. Evaluare continuă şi sumativă. Pentru evaluarea continuă se utilizează metode specifice - activităţi tutoriale, examinarea lucrărilor studenţilor (referate, proiecte, studii de caz, teste, verificari pe parcurs, colocvii), evaluate de cadrele didactice şi returnate cu observaţii. Evaluarea sumativă (sesiunea de iarnă, vară, toamnă) – este examenul final care consta în probe scrise, eventual orale, practice, în sesiunile de examene.

Planificarea perioadelor intensive de pregătire şi planificarea examenelor este anunţata studenţilor din timp (la aviziere şi pe Internet).

 

Orarele (calendare centralizate) pentru toate specializările pentru care există în derulare programe de studiu I.D sunt monitorizate de Departamentul ID. Sunt afişate la avizierul facultaţii sau pe site-ul Departamentului.

 

Sprijinul acordat studenţilor

 

Nevoile specifice ale studenţilor I.D., implică o atenţie deosebită. Sprijinul acordat studenţilor se realizeaza astfel:

 1. Sprijin instrucţional - constă în explicarea sistemului de instruire şi consiliere academică:
 1. Explicarea sistemului de instruire implică servicii de sprijin specifice perioadei în care studentul se află în cadrul programului de studiu:
 • plătirea taxelor înaintea înscrierii / la înscriere sau începerea studiilor - informaţii asupra instituţiei şi programelor sale, precum şi modul de plată pentru studii, sfaturi privind alegerea specializării, a cursurilor, modulelor de specializare şi perfecţionare etc., sfaturi privind invăţarea la distanţă, sfaturi privind planificarea studiilor;
 • pe perioada studiilor suportul tutorial constă în sfaturi privind dobândirea unor deprinderi necesare studentului la distanţă şi rezolvarea problemelor personale legate de studii;
 • la absolvire -sfaturi pentru viitoarea carieră, sfaturi pentru completarea studiilor, eventualele viitoare studii etc.
 1. Consilierea academică se bazează pe metoda tutorială, prin care se realizează interacţiunea student – tutore. Astfel încât studentul beneficiază de îndrumare şi intră în posesia materialelor pentru învăţare.

 

Serviciile sistemului, în acest sens, sunt:

 • informarea studentului privind identitatea tutorului;
 • informarea tutorului asupra studenţilor pe care îndrumă;
 • comunicare studenţi - tutori.
 1. Sprijin non-instrucţional - constă in:
 • admitere şi înregistrare;
 • consiliere în probleme specifice studenţilor la distanţă (greutăţi financiare, probleme familiale, dificultăţi în menţinerea motivaţiei etc.);
 • sprijin administrativ (ore de acces, timpul potrivit pentru solicitări, identităţile şi modul de contactare a tutorilor, termene limită, programări distribuire materiale didactice, orarul activităţilor didactice şi examenelor, locul şi accesul la centrele de studiu, facilităţi etc.).

 

Sistemul tutorial este, deocamdată, în faza de început. Fiecare cursant este alocat unei reţele de tutori de specialitate care asigură sprijin instrucţional şi informaţii despre posibilităţile de sprijin non -instrucţional studenţilor I.D. La fiecare specializare (constituită într-o serie sau două - acolo unde numărul de studenţi este mai mare de 100) este numit un tutore care asigură informaţii şi legătura student - Facultate - Departament I.D. în ceea ce priveste sprijinul non-instrucţional. De asemenea, pentru fiecare disciplină din planul de învăţământ , există un tutore desemnat în general cadru didactic – (care susţine activităţile aplicative sau, după caz, coordonatorul de disciplină) pentru sprijin instrucţional.

 

Tutorii păstrează permanent legătura cu studenţii prin intermediul poştei electronice (adresele de e-mail ale tutorilor, fiind afişate la sediul Departamentului I.D. şi aduse la cunoştinţa studenţilor la prima întâlnire la care aceştia semnează contractul de studiu sau sunt comunicate, ori de câte ori sunt solicitate telefonic, verbal sau prin Internet) secretariatelor sau tutorilor non- instrucţionali.

 

 

CONTACT

Str. Universității nr. 1, Oradea
+40 259 432 830
+40 259 432 789
rectorat@uoradea.ro